Založ si blog

D8- Skúsme pomôcť tým, ktorí kedysi pomáhali nám

 

Nevedno, či by to pomohlo, možno áno, možno nie, ale, …  ale maximálne to môže byť iba ďaľšie neprijateľné riešenie položené na papieri.

Papier predsa znesie všetko, a keď to, čo je na ňom napísané a ponúknuté ako možné riešenie určitého problému „stojí za starú bačkoru“, no tak sa proste ten papier zmačká a vyhodí.

 

A možno to nebude až taký zlý pokus na riešenie situácie dôchodcov. A nielen tej.

Možno niektoré veci v tomto návrhu riešenia danej situácie  budú pre niekoho celkom zaujímavé …  uvidíme.

 

Chcel by som sa zmieniť o jednej … ťažko povedať či je to možnosť, či návrh na riešenie.

Je to snaha  pomôcť tým, ktorí už majú tú najzaujímavejšiu časť života za sebou, a ktorí sa  zmierujú  so šedou realitou dôchodcovskej budúcnosti.

Je to snaha o predostretie myšlienky, ktorá by uvedením do praxe snáď mohla zmeniť ich dôchodcovskú budúcnosť k lepšiemu, a prípadne pomôcť aj v ďaľších oblastiach ekonomiky.

Je to pokus o riešenie lepšej budúcnosti pre dôchodcov … a nielen ich budúcnosti.

 

 

 

 

Nemajú už také nároky ako tí mladší, také, aké mali niekedy aj oni sami. Nežiadajú nové veci, dovolenky, adrenalínové zážitky.

Sú skromní, a chcú len v pokoji stráviť jeseň svojho života, bez zbytočných starostí o každodenné prežitie v tomto surovom svete honby za majetkom, slávou, úspechom a mocou. V honbe za tými pominuteľnými, ale – úprimne priznávajúc – nesmierne lákavými vecami pre väčšinu z nás, ktoré tvárou v tvár odchodu z tohto sveta strácajú svoj význam.

 

Život  každého z nás by sa mal končiť tak ako aj rozprávka. Jej začiatok a priebeh je plný napätia, zvratov, boja dobra so zlom, víťazstiev a prehier, biedy, a aj bohatstva, plaču a smiechu, smútku i radosti.

Ale záver každej rozprávky je pekný, každá sa končí šťastným koncom.

 

A podobný by mal byť aj život človeka.

Strieda sa dobré so zlým, prehry s víťazstvami, chvíle šťastia a radosti s neúspechom a smútkom, ale ten záver, ten záver … tá posledná časť života, kedy hodnotíme, čo sme v živote urobili dobre, a čo menej dobre … tak ten záver by mal byť pre každého človeka, pre každého z nás  … spokojnou starobou, akceptáciou a vyrovnaním sa s tým, čo bolo, a čo sa už nedá zmeniť,  a triezvym pohľadom na čas zostávajúci nášmu vlaku života do konečnej  stanice.

 

Je to snaha – pri uvedomení si, že ľudia na dôchodku už vlastne nič veľké v svojom ďaľšom živote neočakávajú, že chcú len dôstojne prežiť tie chvíľky v staršom veku, pokiaľ možno nie ďaleko od svojich blízkych, nie ďaleko od tých, ktorí boli a sú ich životnými súpútnikmi, a kvôli ktorým mal a ešte stále má ich život zmysel – urobiť niečo v prospech tých, ktorí  svojou prácou, svojím bytím, prispeli v prospech nás všetkých.

Tak ako pomôžeme tým, ktorí kedysi pomáhali nám, tak nám raz pomôžu tí, ktorým pomáhame teraz.

 

Pomôcť tým, ktorí nás chránili a viedli v čase nášho detstva, ktorí nám pomáhali v časoch našej mladosti. Bez ktorých by sme neboli tam, kde sme.

Patrí im to, zaslúžia si to. Je to to posledné, čo môžeme pre nich ešte urobiť.

Oni sami už tak nevládzu, sú unavení, vyčerpaní, a chcú len slušne dožiť. A my sme jediní, ktorí im v tom môžu pomôcť …  je to len na nás.

 

Keď sme boli maličkí, tešili sa z našich prvých krôčkov, keď sme vyrástli, tešili sa z našich krokov, a teraz, keď sú už starí, tešia sa na naše kroky.

 

Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých.

 

 

 

Stručná rekapitulácia obsahu blogu

 

V príspevkoch tohto blogu je opisovaný a riešený  jeden z najpálčivejších problémov súčasnosti, a to problém nedostatočného finančného zabezpečenia našich rodičov v staršom veku, ako aj pozitívny vplyv jeho riešenia na ďaľšie oblasti ekonomiky.

A, práve, nový systém ekonomických vzťahov medzi štátom a rodičmi, v ďaľších častiach tohto blogu podrobne opísaný Systém rodičovských benefitov (SRB), by mohol byť účinným riešením tohto doteraz neriešeného problému.

 

Cieľom príspevkov blogu je opísať tak princíp, ako aj celkový prínos zavedenia tohto systému pre ostatné oblasti ekonomiky.

Jeho názov – Systém rodičovských benefitov (SRB) bol zavedený v príspevku „D19“ [1].

 

Problematika nedostatočného finančného zabezpečenia našich rodičov, ako aj pozitívny vplyv jej riešenia na ďaľšie oblasti ekonomiky je z dôvodu jej značného rozsahu uverejňovaná postupne, v po sebe idúcich a naväzujúcich príspevkoch, označovaných literou „D“ (napr. názov tohto príspevku je „D8- Skúsme pomôcť tým, ktorí kedysi pomáhali nám „).

 

 

Čiže vyriešenie len tohto jedného jediného problému, teda vyriešenie problému neľahkej finančnej situácie množstva našich rodičov a dôchodcov,  spôsobí reťazovú reakciu samovoľného zlepšenia situácie v mnohých ďaľších problémových oblastiach ekonomiky,  teda bude mať pozitívny vplyv aj na tieto oblasti:

 

nízka pôrodnosť, starnutie obyvateľstva, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, skorší odchod do dôchodku, zapojenie sa problematických a dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu, nezamestnanosť mladých ľudí, nelegálna prácalepšia regulácia migračného prúdu z Afriky či Ázie, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, väčšie zapájanie sa  rodičov do vzdelávacieho procesu dieťaťa, zlepšenie školskej dochádzky, zväčšenie starostlivosti o vlastné zdravie, zvýšenie motivácie rodičov k ochrane detí pred užívaním návykových látok, zabezpečenie dostatočného množstva odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov pre potreby členských krajín EU, oživenie ekonomiky, pozitívna diskriminácia starších občanov pri zamestnávaní sa, podpora predaja domácich potravín na domácom trhu, rast  domácej poľnohospodárskej výroby a na ňu naväzujúceho potravinárskeho priemyslu a zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti, viacdetná rodina ako prostriedok na zníženie uhlíkovej stopy, zlepšenie finančnej situácie starších bezdetných párov, zefektívnenie ekonomiky nahradením pasívnej pracovnej sily aktívnou a i.

 

 

 

Systém rodičovských benefitov je založený na pravidelnom mesačnom vyplácaní dvoch finančných príspevkov – nazývaných aj rodičovské benefity – rodičom tých občanov, ktorí sa zapojili do pracovného procesu.

 

Prostredníctvom prvého finančného príspevku, teda prostredníctvom prvého rodičovského benefitu (nazývaného aj splátka výchovného), by sa rodičom pravidelne, mesačne, počas obdobia určitej dĺžky, postupne kompenzovali  náklady, ktoré vynaložili v procese výchovy svojho dieťaťa (60 000 eur pre Slovensko [2]).

Prostredníctvom druhého finančného príspevku, teda prostredníctvom druhého rodičovského benefitu, by boli rodičia odmeňovaní v závislosti od výšky dane odvedenej zo mzdy ich dieťaťa. Teda, čím väčšiu daň by nejaký občan odviedol zo svojej mzdy, tým väčšia odmena by náležala jeho rodičom prostredníctvom vyplácania druhého rodičovského benefitu.

 

A, práve, ten celkový prínos vyplácania týchto dvoch finančných príspevkov rodičom, prínos prejavujúci sa teda nielen finančnou pomocou rodičom, ale aj následným zlepšením situácie vo vyššie spomenutých problémových oblastiach ekonomiky, by bol tým, čo by náklady vynaložené na vyplácanie týchto dvoch finančných príspevkov rodičom vrátil štátu späť.

To, akým spôsobom by zavedenie tohto nového systému pomoci, teda zavedenie Systému rodičovských benefitov, pomohlo zlepšiť situáciu v už vyššie vymenovaných problémových oblastiach ekonomiky, bude opísané v ďaľších príspevkoch blogu.

 

Napr. problematika pôrodnosti je riešená v ôsmich príspevkoch, t. j. v príspevkoch D24.1.1, D24.1.2, D24.1.3 … D24.1.8, pričom samotný pozitívny účinok zavedenia Systému rodičovských benefitov na zvýšenie pôrodnosti je opísaný v príspevku „D24.1.6 – Peniaze len tým, ktorých deti pracujú a pôrodnosť vzrastie“ [3].

Problematika nezamestnanosti dlhodobonezamestnaných, problémových a mladých osôb je riešená v príspevku „D24.4“ [4], a možnosť skoršieho odchodu do dôchodku, zasa, v príspevku „D24.3“ [5].

Pozitívny vplyv zavedenia tohto nového systému na zníženie úrovne nelegálneho zamestnávania sa je zasa uvedený v príspevku „D24.5 [6]. V príspevku „D24. 6“ [7] je zasa opísaný prínos zavedenia Systému rodičovských benefitov pre lepšie zvládnutie a kontrolu migračného prúdu.

 

 

Zavedenie tohto systému do života, zavedenie Systému rodičovských benefitov, jeho zavedenie v čo najväčšom množstve krajín nielen Únie, ale aj sveta, by pomohlo odstrániť jeden závažný, zatiaľ neriešený a čoraz viac sa prehlbujúci  ekonomický problém súčasného, globálne prepojeného sveta, problém spôsobujúci čoraz rýchlejšie zväčšovanie rozdielu medzi ekonomickými úrovňami jednotlivých krajín, čoraz väčšiu ekonomickú priepasť medzi bohatšími a chudobnejšími krajinami  sveta, čoraz väčšie obohacovanie sa ekonomík bohatších krajín na úkor ekonomík tých chudobnejších, na úkor ich občanov.

A týmto problémom čoraz viac zaťažujúcim štátne rozpočty mnohých  krajín  je jav narastajúceho,  nemorálneho bezplatného odčerpávania lacnej pracovnej sily z chudobnejších krajín celého sveta (viac – pozri príspevok „A13.1- Globalizácia zviditeľňuje neriešený problém medzištátnej pracovnej migrácie“ [8]).

Naša krajina, Slovensko  – podobne ako aj Ukrajina, Rumunsko či mnohé iné krajiny sveta – patrí tiež k ekonomikám výrazne poškodzovaných týmto javom zosilneným práve globalizáciou, teda postihnutých bezplatným odčerpávaním pracovnej sily.

 

A práve zavedenie tohto nového systému – Systému rodičovských benefitov –  by bolo tým, čo by nepomohlo len tým ekonomicky chudobnejším krajinám, ktoré bezplatne dodávajú lacnú pracovnú silu bohatším krajinám, nepomohlo by len tým krajinám, ktoré sú bezplatným zdrojom tejto pracovnej sily, bezplatným zdrojom týchto pracovníkov, ale, paradoxne, by ešte viac pomohlo bohatším krajinám, ktoré túto pracovnú silu z chudobnejších ekonomík odčerpávajú, a ktoré pociťujú jej čoraz väčší nedostatok.

Práveže, zavedenie Systému rodičovských benefitov by bolo tým, čo by bohatším krajinám zabezpečilo pre ich potreby potrebné množstvo kvalifikovaných pracovníkov a odborníkov.

To, akým spôsobom by to bolo zabezpečené, bude podrobnejšie rozvedené v ďaľších príspevkoch.

 

 

Ako už bolo povedané, tento nový systém, tzv. Systém rodičovských benefitov, by zabezpečoval rodičom dodatočný finančný príjem formou dvoch príspevkov, tzv.  rodičovských benefitov.

prvý rodičovský benefit“ (v texte nazývaný aj „splátka výchovného“) predstavuje finančný príspevok vyplácaný mesačne rodičom, vyplácaný počas obdobia určitej dĺžky (v nami uvedených príkladoch v predchádzajúcich príspevkoch sa tento finančný príspevok vo výške 100 eur/rodič/mesiac vyplácal počas obdobia 25 rokov).

Týmto pravidelným finančným príspevkom sa rodičom splácajú náklady, ktoré vynaložili počas výchovy svojho dieťaťa do jeho 18. roku, náklady vo výške 60 000 eur (údaj platný pre Slovensko – pozri príspevok „D14.1“[2]).

Problematika splácania nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa prostredníctvom prvého rodičovského benefitu je podrobnejšie opísaná v príspevkoch D14 [9] a D14.1 [2].

 

 druhý rodičovský benefit“ je finančný príspevok mesačne vyplácaný rodičom, predstavujúci odmenu pre rodičov, ktorej výška je priamo úmerná výške dane odvedenej zo mzdy ich dieťaťa. Teda, čím je mzda dieťaťa vyššia, tým je vyššia aj daň odvedená z tejto mzdy, a, teda, tým bude aj vyššia výška odmeny určená rodičovi dieťaťa.

Mechanizmus  vyplácania tohto finančného príspevku, teda vyplácania druhého rodičovského benefitu, je opísaný v príspevkoch D15.1 [10], D15.2 [11], ako aj D16 [12].

 

 

Poznámka:

Problematike pracovnej migrácie a s ňou spojenej problematike zatiaľ neriešeného nespravodlivého bezplatného odčerpávania pracovnej sily z ekonomicky chudobnejších krajín (napr. zo Slovenska či z Ukrajiny), javu, ktorý je príčinou značného poškodzovania  ekonomík krajín bezplatne poskytujúcich značné množstvá pracovníkov iným bohatším krajinám, sú venované nasledovné tri, priebežne doplňované blogy:

 

A-Blog: „Rovní a rovnejší, naivní a vyčuraní“, (začína príspevkom A1[13])

B-Blog: „My znášame náklady, ale zisky už zhŕňajú iní“, (začína príspevkom B1 [14])

C-Blog: „Úniu áno, ale nie takúto“, začína príspevkom C1 [15])

 

Tieto tri blogy A, B a C  zahrňujú nielen opis jedného z najzávažnejších doteraz neriešených problémov v EU, teda opis bezplatného odčerpávania lacnej pracovnej sily z novopristúpených členských krajín Únie,  ale aj čoraz hrozivejšie dôsledky tohto odčerpávania.

A práve v štvrtom blogu D („Odvďačme sa rodičom“ ) – t. j. v tom, v ktorom je uverejnený aj tento aktuálny príspevok, teda príspevok „D8“ –  je opísané riešenie tohto problému.

Blog D je, vlastne, odpoveďou na otázky kladené v blogoch A, B a C.

 

 

Aktuálny blog D („Odvďačme sa rodičom“ ) – začínajúci príspevkom D0 [16] –  zahrňuje opis  riešenia, teda opis Systému rodičovských benefitov, ktorého realizáciou by sa, nielenže, pomohlo finančne rodičom všetkých tých občanov, ktorí sa zapoja do pracovného procesu (viď príspevok „D24. 3- Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých“ [5]), ale zavedenie tohto riešenia by, ako už bolo spomenuté, výrazne zlepšilo situáciu aj v mnohých iných problémových oblastiach ekonomiky, ako napr.:

 

– nízka pôrodnosť (viď príspevok „D24.1.6 – Peniaze len tým, ktorých deti pracujú a pôrodnosť vzrastie“ [3], resp. kapitoly D24.1, D24.1.1- D24.1.4  súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z www stránky [17])

starnutie obyvateľstva resp. omladenie populácie (kapitoly D24.2, D24.2.1 a D24.2.2 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z www stránky [17])

zvyšovanie veku odchodu do dôchodku resp. jeho zníženie (kapitola D24.3 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z www stránky [17])

– skorší odchod do dôchodku (viď príspevok „D24.3 [5], resp. kapitola D24.3 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zapojenie sa problematických a dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu a nezamestnanosť mladých ľudí (viď príspevok „D24. 4- Dlhodobo nezamestnaní občania ako účinná brzda ekonomiky, čo s tým?“ [4-4], resp. kapitola D24.4 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

– nelegálna práca (viď príspevok „D24.5 – Práca na čierno, čo s ňou?“ [6], resp. kapitola D24.5 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

lepšia regulácia migračného prúdu (viď príspevok „D24. 6- Migračný  prúd rastie, ale bol by tu recept“ [7], resp.  kapitoly D24.6  a D24.6.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

– skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa (kapitola D24.8 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

väčšie zapájanie sa  rodičov do vzdelávacieho procesu dieťaťa (kapitola D24.8 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zlepšenie školskej dochádzky (kapitola D24.8 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zväčšenie starostlivosti o vlastné zdravie (kapitola D24.7 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zvýšenie motivácie rodičov k ochrane detí pred užívaním návykových látok (kapitola D24.7.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zabezpečenie dostatočného množstva odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov pre potreby členských krajín EU (kapitoly D24.10 a D24.10A súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

oživenie ekonomiky (kapitola D24.9 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

pozitívna diskriminácia starších občanov pri zamestnávaní sa (kapitola D24.11 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

podpora predaja domácich potravín na domácom trhu (kapitoly D24.13 a tiež D34.5.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

– rast  domácej poľnohospodárskej výroby a na ňu naväzujúceho potravinárskeho priemyslu (kapitoly D24.13 a tiež D34.5.1  súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

– zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti  (kapitoly D24.13 a tiež D34.5.1 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

– viacdetná rodina ako prostriedok na zníženie uhlíkovej stopy (kapitola D24.12 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zlepšenie finančnej situácie starších bezdetných párov (kapitola D24.14  súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

zefektívnenie ekonomiky nahradením pasívnej pracovnej sily aktívnou (kapitola D24.15 súboru „Odvďačme sa rodičom“ stiahnuteľného z [17])

 

 

Príspevky týchto štyroch, vyššie spomenutých blogov A, B, C a D, sú tvorené väčším či menším prepracovaním, resp. doplnením, jednotlivých kapitol (častí), zhruba pred rokom uverejneného, a, zatiaľ, nedokončeného súboru: „Odvďačme sa rodičom“, stiahnuteľného z www stránky:  https://www.ivl.sk/ [17].

Napr. riešenie problematiky aktuálneho blogového príspevku „D8- Skúsme pomôcť tým, ktorí kedysi pomáhali nám“  je v tomto stiahnuteľnom súbore umiestnené v kapitole s identickým názvom  „D8- Skúsme pomôcť tým, ktorí kedysi pomáhali nám“.

 

Jednotlivé kapitoly súboru „Odvďačme sa rodičom“ umiestneného na stránke [17] sú prepracuvávané a prispôsobované požiadavkám kladeným na formu blogových príspevkov a sú uverejňované ako príspevky v štyroch, už vyššie spomenutých blogoch A, B, C, a D.

A posledný blog „E“:„Nezničme si ju skôr, než z nej vykročíme“ (začína príspevkom E1 [18]) sa zaoberá problematikou otepľovania našej planéty a diskutabilného spôsobu jeho riešenia spočívajúceho v nákladnom znižovaní emisií oxidu uhličitého produkovaných ľudskou činnosťou.

 

[1] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/02/26/d19-financna-podpora-zo-strany-statu-po-narodeni-dietata-nezarucuje-jeho-zapojenie-sa-do-pracovneho-procesu/

[2] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/15/d14-1-princip-kompenzacie-nakladov-vynalozenych-rodicmi-na-vychovu-dietata/

[3] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/05/28/d24-1-6-peniaze-len-tym-ktorych-deti-pracuju-a-porodnost-vzrastie/

[4] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/08/20/d24-4-dlhodobo-nezamestnani-obcania-ako-ucinna-brzda-ekonomiky-co-s-tym/

[5]  https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/07/09/d24-3-ved-oni-su-tu-aj-pre-nas-a-my-pre-nich-my-vsetci-sme-tu-jedni-pre-druhych/

[6] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/08/25/d24-5-praca-na-cierno-co-s-nou/

[7]https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/10/22/d24-6-migracny-prud-rastie-ale-bol-by-tu-recept/

[8]  https://vlcekivan.blog.pravda.sk/2022/01/08/a13-1-globalizacia-zviditelnuje-nerieseny-problem-medzistatnej-pracovnej-migracie/

[9] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/01/d14-kompenzacia-nakladov-vynalozenych-rodicmi-na-vychovu-dietata/

[10] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/19/d15-1-odmena-rodica-v-zavislosti-od-vysky-dane-odvadzanej-zo-mzdy-jeho-dietata/

[11] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/25/d15-2-odmena-rodicovi-v-zavislosti-od-vysky-dane-odvadzanej-zo-mzdy-jeho-dietata-priklady/

[12] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/02/04/d16-kompenzacia-nakladov-vynalozenych-na-vychovu-dietata-v-pripade-ak-je-dieta-zivnostnikom/

[13]  https://vlcekivan.blog.pravda.sk/2021/12/20/a1-zla-situacia-dochodcov/

[14]https://ivlcek.blog.pravda.sk/2021/12/22/b1-financovanie-nakladov-vzdelavania-v-novopristupenych-clenskych-krajinach-eu/

[15] https://vlcek.blog.pravda.sk/2021/12/29/c1-prispevok-clenskych-krajin-unie-do-eurorozpoctu-cerpanie-z-eurofondov/

[16] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2021/12/18/uvod/

[17] https://www.ivl.sk

[18] https://vlceki.blog.pravda.sk/2022/02/01/e1-nasa-planeta-nebojuje-proti-nam-ona-sa-len-brani-nasmu-utoku/

 

 

Ďalší príspevok: „D9- Naše deti a my“

D24. 6- Migračný prúd rastie, ale bol by tu recept

22.10.2022

Veľký problém nielen pre Európsku úniu, ale aj mnoho ďaľších krajín sveta predstavujú v súčasnosti migranti z hospodársky chudobnejších regiónov Afriky i Ázie, ktorí sa práve kvôli lepším ekonomickým podmienkam, kvôli lepším zárobkovým možnostiam, snažia dostať do bohatších krajín. V túžbe za lepšou budúcnosťou sa vydávajú – buď sami, alebo [...]

D24. 5- Práca na čierno, čo s ňou?

25.08.2022

Tieňová alebo šedá ekonomika je problémom, ktorý oberá každý štát o obrovské peniaze potrebné v rôznych oblastiach ekonomiky. Potrebné v zdravotníctve, školstve, pri podpore mladých talentov, v priemysle i poľnohospodárskej výrobe, pri ochrane životného prostredia, vo vede a výskume ako aj v iných oblastiach ekonomiky. Pod tieňovou ekonomikou sa [...]

D24. 4- Dlhodobo nezamestnaní občania ako účinná brzda ekonomiky, čo s tým?

20.08.2022

Vo všetkých krajinách existujú skupiny občanov, ktorí sú v produktívnom veku a sú aj práceschopní, ale z rôznych dôvodov nie sú zamestnaní, nepracujú, napriek tomu, že ich zdravotný stav im to dovoľuje, a nie sú ani iné objektívne príčiny, ktoré by im zabraňovali zapojiť sa do pracovného procesu v rodnej krajine. V niektorých krajinách je takýchto [...]

Putin, Kremeľ, Rusko, vojna na Ukrajine, Moskva

Rusko zvyšuje výdavky na obranu. Pripravuje sa na dlhú vojnu?

01.10.2023 11:32

Rusko údajne navrhuje obranný rozpočet v sume 10,8 bilióna rubľov, čo je ekvivalent zhruba 6 percent HDP a nárast o 68 percent v porovnaní s rokom 2023

parlamentné voľby 2023, voliči, Žilina, volebná miestnosť, urna

Voľby v regiónoch: Volebné miestnosti zdobili kroje, hlasovalo sa aj vo Vysokých Tatrách

01.10.2023 11:14

Slovensko sa v sobotu ponorilo do volebnej aktivity. Ako prebiehalo hlasovanie v rôznych kútoch našej krajiny?

šimečka, PS, progresívne slovensko

Urobíme všetko pre to, aby Fico nevládol, vyhlásil Šimečka

01.10.2023 09:56

Podľa lídra progresívcov existujú dve možné koalície. Rozhodujúce bude, ako sa k výsledkom postaví Hlas.

Turkey Explosion

Centrom Ankary otriasla explózia, odpálil sa samovražedný atentátnik

01.10.2023 09:33, aktualizované: 11:24

K explózii došlo v blízkosti sídla tureckého parlamentu a ministerstva vnútra.

Ivan Vlček

Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 42
Celková čítanosť: 71035x
Priemerná čítanosť článkov: 1691x

Autor blogu

Kategórie