Založ si blog

D18- Rodičom vrátime 60 000 eur, t. j. náklady, ktoré vynaložili počas výchovy svojho dieťaťa

 

Tento príspevok je len ďaľším pokračovaním príspevkov blogu  pod názvom „Odvďačme sa rodičom“, ktorý prichádza s návrhom riešenia čoraz viac vystupujúceho a veľmi pálčivého problému neľahkej finančnej situácie množstva našich rodičov a dôchodcov.

Samozrejme, aby to bolo objektívne, tak treba nutne dodať, že to, že je to účinné riešenie, je len individuálny názor pisateľa textu, ktorý sa vás tým podrobným a častokrát z vášho pohľadu zdĺhavým opisom snaží presvedčiť o jeho účinnosti.

Podstata celého riešenia – už opísaná v predchádzajúcich príspevkoch tohto blogu – spočíva v mesačnom vyplácaní dvoch finačných príspevkov (dvoch finančných benefitov) tým rodičom, ktorých deti sa zapoja do pracovného procesu.

 

A práve toto pravidelné mesačné vyplácanie týchto dvoch finančných príspevkov (finančných benefitov) rodičom, či ešte v roli zamestnaných občanov alebo už ako dôchodcov, umožní nielen podstatne zlepšiť ich finančnú situáciu, ale výrazne pomôže zlepšiť situáciu aj v mnohých ďaľších problémových oblastiach.

Vďaka vyplácaniu týchto dvoch finančných príspevkov  – pričom prvým finančným príspevkom je postupná pravidelná mesačná kompenzácia nákladov, ktoré rodičia vynaložili v dlhodobom procese výchovy svojho dieťaťa (problematika objasnená v príspevkoch [1] a [2]), a tým druhým finančným benefitom je zasa pravidelná mesačná odmena pre rodičov, ktorej výška je určená výškou dane odvedenej zo mzdy ich zamestaného dieťaťa (problematika objasnená v príspevkoch [3] a [4]) –  dôjde k zlepšeniu situácie v ďaľších problémových oblastiach ekonomiky, t. j. dôjde k nasledovnému:

 

k zvýšeniu pôrodnosti, omladeniu populácie, umožní to skorší odchod do dôchodku, zvýši sa zamestnanosť dlhodobonezamestnaných, problémových a mladých ľudí, zníži sa úroveň nelegálnej práce, dôjde k zvýšeniu predaja domácich potravín na domácom trhu, pomôže to lepšie regulovať migračné toky na svete, zvýši sa motivácia rodičov na zapojenie sa do výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa, vzrastie úroveň a kvalita vyučovacieho procesu na školách, ľudia budú viac motivovaní k starostlivosti o svoje zdravie, znížia sa náklady zdravotného systému, zvýši sa predaj domácich potravín na domácom trhu, dôjde k rastu tak poľnohospodárskej (rastlinnej i živočíšnej) ako aj potravinárskej výroby, vzrastie úroveň nedostatočnej potravinovej sebestačnosti a pomôže to aj v daľších oblastiach, ktoré budú opísané neskôr.

 

Opis celej problematiky, teda opis toho, akým spôsobom ovplyvní vyplácanie už spomenutých dvoch finančných príspevkov (finančných benefitov) –  rodičom všetkých tých detí, ktoré sa zapoja do pracovného procesu, teda sa zamestnajú – jednotlivé, vyššie uvedené problémové oblasti, bude postupne v ďaľších príspevkoch čo najpodrobnejšie rozpísaný pre každú túto už v predchádzajúcom odseku spomenutú  problémovú oblasť.

 

Pojmy uvádzané v predchádzajúcich príspevkoch:

„splátka výchovného“ –  splátka nákladov, ktoré vynaložili rodičia počas dlhodobého procesu výchovy dieťaťa, vyplácaná mesačne rodičom dieťaťa zapojeného do pracovného procesu (pozri aj príspevok D14.1 [2], v  uvádzaných príkladoch sa uvažuje o splátke výchovného vo výške 100 eur/rodič/mesiac)

 

Stručné pripomenutie mechanizmu vracania nákladov vynaložených rodičmi pri výchove dieťaťa, mechanizmu objasneného v príspevkoch [1] a [2]:

Náklady vynaložené rodičmi na výchovu dieťaťa na Slovensku predstavujú, po zaokrúhlení, sumu  60 000 eur [2]. Tieto náklady by sa rodičom splácali mesačne, formou tzv. „splátok výchovného“ (viď príspevky[1] a [2]). Splátka výchovného by sa vyplácala počas kompenzačného obdobia, ktoré sa uvažovalo v dĺžke 25 rokov [2].

 

Keby ste sumu, ktorú tvorí súčet oboch finančných príspevkov (finančných benefitov), vyplatených štátom v priebehu roka všetkým rodičom zamestnaných detí – teda keby ste celkovú sumu prvého finančného príspevku (suma všetkých splátok výchovného vyplatených rodičom v danej krajine počas jedného roka), spolu s celkovou sumou druhého finančného príspevku (suma všetkých odmien pre rodičov – ktorých výška závisí od výšky dane odvedenej zo mzdy dieťaťa – vyplatených rodičom v danej krajine počas jedného roku) – vložili  nie do vyplácania týchto dvoch finančných príspevkov v prospech rodičov, ale do finančnej pomoci hociktorej inej, už vyššie spomenutej  problémovej oblasti ekonomiky, teda keby ste túto sumu priamo použili  na riešenie  takých problémov ako:

 

nízka pôrodnosť,  starnutie obyvateľstva, zlá finančná  situácia dôchodcov, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, možnosť skoršieho odchodu do dôchodku, nelegálna práca, nezamestnanosť mladých ľudí, dlhodobo nezamestnaní občania, neriadená migrácia, nízka kvalita vyučovacieho procesu, slabé zapojenie sa rodičov do vzdelávacieho procesu dieťaťa,  nedostatočná starostlivosť o vlastné zdravie, vysoké finančné zaťaženie zdravotného systému ,  užívanie návykových látok mladými ľudmi, oživenie ekonomiky, zníženie uhlíkovej stopy podporou viacdetnej rodiny, problém znevýhodňovania starších uchádzačov o prácu, zvýšenie predaja domácich potravín na domácom trhu, rast poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a zvýšenie úrovne potravinovej sebestačnosti, finančné zabezpečenie bezdetných párov v staršom veku a i.,

 

no tak ak by ste túto sumu vložili na podporu riešenia hociktorej z týchto, vyššie uvedených problematických oblastí – napr. na podporu pôrodnosti či na zníženie úrovne nelegálnej práce, tak by ste nedosiahli ten efekt, ako keď vložíte túto sumu  práve do vyplácania týchto dvoch finančných príspevkov (benefitov) rodičom pracujúcich detí.

Kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa – realizovaná vyplácaním splátok výchovného v spojení s odmenou pre rodičov, ktorej výška je úmerná výške dane odvedenej zo mzdy dieťaťa –  reflexívne, teda automaticky, zlepší situáciu aj v iných, už vyššie vymenovaných  problémových  oblastiach ekonomiky.

 

Zaveďme si  pre  tieto dva finančné príspevky (benefity), pre finančné príspevky určené pre rodičov detí zapojených do pracovného procesu, označenie  „rodičovské benefity“.

A systém, ktorý by riadil ich vyplácanie rodičom, nazvime „Systém rodičovských benefitov – SRB“.

 

Teda prvý rodičovský benefit predstavuje vlastne splátku výchovného, t. j. splátku nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa

Výška prvého rodičovského benefitu je výška splátky výchovného. Prvý rodičovský benefit, t. j. splátka výchovného, sa vypláca rodičom mesačne (v uvedených príkladoch sa počítalo s výškou prvého rodičovského benefitu v hodnote 100 eur/ rodič)

 

Druhý rodičovský benefit je odmena pre rodiča, ktorej výška je úmerná výške dane odvedenej zo mzdy jeho dieťaťa.

Tento druhý rodičovský benefit sa tiež vypláca rodičom mesačne.

 

Samozrejme aj vyplácanie len samotného prvého rodičovského benefitu –  t. j. len samotná kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi pri výchove dieťaťa realizovaná vyplácaním splátok výchovného –  by malo pozitívny účinok na jednotlivé, už spomenuté, problémové oblasti ekonomiky.

Ide však o to, že realizácia aj druhého rodičovského benefitu – teda  vyplácanie odmeny  rodičom zamestnaných detí, v závislosti od výšky dane odvedenej zo mzdy ich dieťaťa – účinok prvého rodičovského benefitu rapídne zosilňuje.

 

Ak by ste tieto peniaze – vyplácané rodičom vo forme rodičovských benefitov – nedali rodičom, ale by ste ich vložili do, napr. pomoci zdravotníctvu, no tak by to pomohlo maximálne v tejto oblasti, v oblasti zdravotníctva, ale už by ste tým nepomohli riešiť problém nízkej pôrodnosti, resp. problém začleňovania dlhodobo nezamestnaných občanov do pracovného procesu alebo problém nelegálnej práce.

 

Je to podobná situácia, ako už skôr uvedený príklad umiestnenia regulovčíka na riadenie premávky (pozri príspevok D7 [5]).

Máte len jedného regulovčíka, a s ním máte ovládať reguláciu väčšieho počtu ciest.

Musíte nájsť miesto, kde sa všetky cesty pretínajú a tým pádom môžete regulovať premávku na všetkých týchto cestách v oboch smeroch.

 

A toto isté nastáva, ak máte určitú finančnú sumu, a s ňou máte pomôcť vyriešiť situáciu v maximálnom počte problémových – už vyššie uvedených – oblastí ekonomiky.

Ak ju vložíte do hociktorej inej oblasti, ktorá je problémová a ktorá potrebuje riešiť, nedosiahnete ten efekt, ako keď investujete túto sumu  práve do kompenzácie nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa, t. j. do splácania nákladov vynaložených na výchovu dieťaťa formou mesačných splátok výchovného spolu s vyplácaním odmien rodičom v závislosti od výšky dane zo mzdy ich dieťaťa.

 

A samozrejme, znova sa zdôrazňuje, že tieto dva finančné, resp. tieto dva rodičovské benefity, sa vyplácajú  rodičovi len v prípade zapojenia sa jeho dieťaťa do pracovného procesu. Ak sa dieťa nezapojí do pracovného procesu, teda nepracuje, rodič tieto benefity nedostáva.

 

Čiže, ako už bolo uvedené, keď regulovčíka umiestnime na to správne miesto, do toho správneho bodu – a tým bodom je križovatka všetkých ciest na ktorých chceme regulovať premávku – tak máme vyhrané, regulovčík môže riadiť premávku na všetkých týchto cestách v oboch smeroch.

A tak isto vyplácanie rodičovských benefitov rodičom – kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi počas výchovy dieťaťa uskutočňovaná formou mesačných splátok výchovného spolu s odmenou pre rodičov v závislosti od výšky dane odvedenej zo mzdy ich dieťaťa – je vlastne nájdenie toho správneho miesta, toho správneho bodu  v ekonomickom systéme, ktorý bude následne reflexívne pôsobiť aj na ďaľšie problémové oblasti ako:

 

nízka pôrodnosť, starnutie obyvateľstva, zlá finančná situácia rodičov na dôchodku, zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, dlhodobo nezamestnaní občania, nezamestnanosť mladých ľudí, nelegálna práca, neriadená migrácia, nedostatočná starostlivosť o vlastné zdravie, vysoké finančné zaťaženie zdravotného systému, užívanie návykových látok mladými ľuďmi, nedostatok odborníkov a vysokokvalifikovaných pracovníkov, nízka úroveň vzdelávacieho procesu, slabé zapojenie rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa, znižovanie uhlíkovej stopy podporou viacdetnej rodiny, znevýhodňovanie starších občanov pri zamestnávaní sa, oživenie ekonomiky, zvýšenie predaja domácich potravín na domácom trhu, rast poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a zabezpečenie základnej potravinovej sebestačnosti, finančné zabezpečenie bezdetných párov v staršom veku  a i.

 

Teda tým bodom, tým uzlom, tou problémovou ekonomickou oblasťou, z ktorého by sa dalo automaticky vplývať aj na ďaľšie – už uvedené – problémové oblasti ekonomiky, by mohlo byť práve to vyplácanie dvoch rodičovských benefitov rodičom pracujúcich detí: kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa realizovaná prostredníctvom splátok výchovného spojená s odmenou pre rodičov v závislosti od výšky dane zo mzdy ich dieťaťa, a prípadne by sa mohol uplatniť aj tretí finančný benefit – odmena rodičom v závislosti od počtu rokov odpracovaných ich deťmi v ekonomike rodnej krajiny (bude uvedené ďalej).

 

Vyplácanie rodičovských benefitov rodičom pracujúcich detí (kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa, odmena rodičom v závislosti od výšky dane zo mzdy dieťaťa, prípadne aj odmena pre rodičov v závislosti od počtu rokov odpracovaných ich deťmi v rodnej ekonomike)  by bol síce finančne náročný proces, ale bol by to dlhodobý proces, ktorého pozitívny vplyv  na viacero ďaľších oblastí ekonomiky by náklady na jeho prevádzku s vysokou pravdepodobnosťou vyvážil a vrátil, a tento pozitívny prínos by bol zároveň potvrdením o oprávnenosti vynaloženia týchto nákladov.

 

Avšak, ako bude ešte ďalej uvedené, ten prínos  zavedenia Systému rodičovských benefitov, teda prínos vyplácania dvoch finančných príspevkov rodičom, by bol nielen finančný, ale by mal vysokú hodnotu aj z morálneho hľadiska.

 

[1] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/01/d14-kompenzacia-nakladov-vynalozenych-rodicmi-na-vychovu-dietata/

[2] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/15/d14-1-princip-kompenzacie-nakladov-vynalozenych-rodicmi-na-vychovu-dietata/

[3] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/19/d15-1-odmena-rodica-v-zavislosti-od-vysky-dane-odvadzanej-zo-mzdy-jeho-dietata/

[4] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/01/25/d15-2-odmena-rodicovi-v-zavislosti-od-vysky-dane-odvadzanej-zo-mzdy-jeho-dietata-priklady/

[5] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2021/12/22/d7-riesenie-nielen-dochodcovskeho-problemu/

 

Nasledujúci príspevok: „D19- Finančná podpora  zo strany štátu  po narodení dieťaťa nezaručuje jeho zapojenie sa do pracovného procesu“

 

D24. 6- Migračný prúd rastie, ale bol by tu recept

22.10.2022

Veľký problém nielen pre Európsku úniu, ale aj mnoho ďaľších krajín sveta predstavujú v súčasnosti migranti z hospodársky chudobnejších regiónov Afriky i Ázie, ktorí sa práve kvôli lepším ekonomickým podmienkam, kvôli lepším zárobkovým možnostiam, snažia dostať do bohatších krajín. V túžbe za lepšou budúcnosťou sa vydávajú – buď sami, alebo [...]

D24. 5- Práca na čierno, čo s ňou?

25.08.2022

Tieňová alebo šedá ekonomika je problémom, ktorý oberá každý štát o obrovské peniaze potrebné v rôznych oblastiach ekonomiky. Potrebné v zdravotníctve, školstve, pri podpore mladých talentov, v priemysle i poľnohospodárskej výrobe, pri ochrane životného prostredia, vo vede a výskume ako aj v iných oblastiach ekonomiky. Pod tieňovou ekonomikou sa [...]

D24. 4- Dlhodobo nezamestnaní občania ako účinná brzda ekonomiky, čo s tým?

20.08.2022

Vo všetkých krajinách existujú skupiny občanov, ktorí sú v produktívnom veku a sú aj práceschopní, ale z rôznych dôvodov nie sú zamestnaní, nepracujú, napriek tomu, že ich zdravotný stav im to dovoľuje, a nie sú ani iné objektívne príčiny, ktoré by im zabraňovali zapojiť sa do pracovného procesu v rodnej krajine. V niektorých krajinách je takýchto [...]

sanitka,

Centrom Ankary otriasla explózia, odpálil sa samovražedný atentátnik

01.10.2023 09:33, aktualizované: 09:40

K explózii došlo v blízkosti sídla tureckého parlamentu a ministerstva vnútra.

Robert Fico

BBC o Smere a voľbách na Slovensku: Vyhrala populistická promoskovská strana

01.10.2023 08:48

Svet si všíma voľby na Slovensku.

voľby 2023 centrála Smer Róbert Kaliňák

ONLINE: Najväčšiu zodpovednosť za ďalší vývoj nesie podľa Čaputovej víťaz volieb. Hlasovanie z cudziny drvivo vyhrali progresívci

01.10.2023 08:40, aktualizované: 09:40

V parlamente bude sedem strán. Na predčasných parlamentných voľbách sa zúčastnilo 68,4 percenta voličov.

britsky vrtulnik Sea King na Ukrajine

Ukrajinci používajú na tajné misie vrtuľník princa Andrewa

01.10.2023 06:00

Kým aktuálne sa najviac hovorí o budúcich dodávkach stíhačiek F-16, jedinými strojmi západnej výroby vo výzbroji ukrajinského letectva sú stále staré britské vrtuľníky Westland Sea King.

Ivan Vlček

Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 42
Celková čítanosť: 71027x
Priemerná čítanosť článkov: 1691x

Autor blogu

Kategórie