Založ si blog

D0- Odvďačme sa našim rodičom – Úvod – časť II

 

Nižšie uvedený príspevok je pokračovaním predchádzajúceho pod názvom „D0- Odvďačme sa našim rodičom – Úvod“.

V predchádzajúcej časti – Odvďačme sa našim rodičom – úvod – časť II – bolo uvedené, aká je tá súčasná doba neľahká, hlavne pre starších ľudí, pre dôchodcov. Pre tých, ktorí niekedy svojou prácou, svojimi  daňami, zabezpečovali finančnú stránku našej výchovy a vzdelávania. Vtedy nám pomáhali oni. A teraz je rada na nás nejakým spôsobom im pomôcť, nejakým spôsobom sa im odvďačiť za tú ich pomoc. Možno, možnože by existovalo riešenie, ktoré by umožnilo nielen finančne pomôcť našim starším rodičom a mnohým dôchodcom, ale pomôcť aj iným oblastiam ekonomiky.

———————————————————————————————————–

Postupný opis nového systému pomoci rodičom, opis prostredníctvom tohto a ďaľších príspevkov,  je návodom ako možno prostredníctvom kompenzácie nákladov vynaložených rodičmi počas dlhodobého procesu výchovy dieťaťa do jeho 18. roku zlepšiť finančnú situáciu všetkých tých rodičov, ktorých deti sa zapojili do pracovného procesu či finančnú situáciu dôchodcov, ako pomôcť riešiť problém dôchodkovej reformy, umožniť skorší odchod do dôchodku, a tiež aj ako zlepšiť situáciu aj vo viacerých ďaľších problémových oblastiach ekonomiky.

 

Samozrejme, ak by to splnilo len ten účel, že by sa rodičom vrátili náklady, ktoré investovali do výchovy svojho dieťaťa do jeho 18. roku – aj keď by to bola iste šľachetná myšlienka – potom by to bola pre štát ekonomicky samovražedná akcia, ktorá by ho zruinovala.

Tu však ide o to, že postupné vracanie nákladov vynaložených rodičmi počas výchovy dieťaťa – vracanie nákladov rodičom zo strany štátu – by prinieslo finančný prínos aj v ďaľších oblastiach ekonomiky, prínos, ktorý by financie vynaložené na kompenzáciu nákladov na výchovu dieťaťa vrátil.

 

Teda kompenzácia nákladov vynaložených rodičmi na výchovu dieťaťa realizovaná počas dlhoročného obdobia – napr. 25 rokov – by sa týkala výlučne len tých rodičov, ktorých dieťa je zapojené do pracovného procesu.

Náklady vynaložené na výchovu dieťaťa by sa začali rodičom vracať od momentu zapojenia sa ich dieťaťa do pracovného procesu.

Ak by dieťa počas určitého obdobia nepracovalo, tak počas tohto obdobia by bola prerušená aj kompenzácia týchto nákladov. Po opätovnom zapojení sa dieťaťa do pracovného procesu by sa kompenzácia nákladov vynaložených na výchovu dieťaťa opäť obnovila.

 

Tí občania, ktorí vychovajú v osobe svojho dieťaťa budúceho pracovníka pre potreby štátu, ktorí vychovajú niekoho, kto znamená podporu ekonomike  ich rodnej krajiny, by mali nejakým spôsobom pocítiť vďačnosť svojej krajiny.

Mali by pocítiť vďačnosť štátu za výchovu pracovníka vytvárajúceho hodnoty, vďačnosť za zabezpečenie zdroja financií potrebných pre štátny rozpočet, vďačnosť za námahu a obetovanie sa pri výchove svojich detí.

A táto vďačnosť štátu by mala byť vyjadrená nielen symbolicky, ale aj jej nejakým  hmatateľným prejavom. Mala by pre rodiča znamenať praktické a užitočné ocenenie, ktoré by  mu  pomohlo zmeniť k lepšiemu kvalitu jeho života.

 

Či by nešlo niečo zmeniť, prijať nejaké rozhodnutie, nejaké riešenie, ktoré by zmenilo život dôchodcu k lepšiemu.

A možno, že by toto riešenie nepomohlo len dôchodcom, ale by zároveň pomohlo aj v inej oblasti ekonomiky. A možno nielen v jednej oblasti, ale aj v ďaľšej  … a ešte ďaľšej  …. možno by existovalo riešenie, ktoré by svojím dosahom pomohlo vo viacerých oblastiach ekonomiky.

Ďaľšie, postupne uverejňované časti tohto blogu, ďaľšie príspevky, sú pokusom o návrh riešenia, ktoré by mohlo tieto očakávania viac či menej splniť. 

 

Ak nám už do stratena odchádzajú peniaze na rôzne sociálne dávky pre mnohých zdravých a práceschopných nepracujúcich spoluobčanov, tak potom naisto všetci tí naši občania, tí rodičia, ktorí zodpovedne vychovávajú svoje deti, ktorí z nich s plnou zodpovednosťou vychovávajú budúcich platných členov našej spoločnosti, budúcich občanov zapojených do pracovného procesu v ekonomike rodnej krajiny a prinášajúcich jej a svojim spoluobčanom svojou prácou úžitok, tak všetci títo naši občania si finančné ocenenie v podobe návratu aspoň určitej  časti nákladov, ktoré vynaložili pri výchove svojho dieťaťa, plne zaslúžia. 

Ak už dávame z nášho spoločného práceschopným nepracujúcim rodičom, a mnohokrát aj ich práceschopným nepracujúcim deťom, tak by sme mohli aspoň niečo dať aj pracujúcim rodičom pracujúcich detí.

 

Ak už dávame tým, ktorí značnú časť svojho života nepracujú, a ani sa nestarajú o náležitú výchovu svojich detí, tak by sme mohli dať aspoň niečo tým, ktorí celý svoj život poctivo pracovali a pracujú, a zodpovednou výchovou svojich detí pomáhajú štátu v jeho ďaľšej existencii.

Nielen mať, ale aj zodpovedne vychovávať svoje deti, je predsa naplnením zmyslu života každého rodiča, je obrovským príspevkom rodičov pre budúcnosť svojho národa, svojej krajiny, svojej rodnej vlasti, je to užitočná a neoceniteľná práca v prospech nás všetkých, v prospech celej spoločnosti, a preto by sme sa za ňu mohli rodičom aspoň zčasti odvďačiť.

A návrat financií tým, ktorí ich vynaložili na zodpovednú výchovu svojich detí, návrat tým rodičom, ktorí prostredníctvom svojich pracujúcich detí pomáhajú svojej rodnej krajine, ktorí tak pomáhajú nám všetkým, sa môže stať motiváciou pre tých, ktorí zmysel v takejto zodpovednej výchove svojich detí zatiaľ nevideli a stále nevidia .

 

Nový navrhovaný systém predstavuje systém odmeňovania tých rodičov, ktorých deti sa zapoja do pracovného procesu.

Tento systém odmeňovania zahŕňa tak kompenzáciu nákladov vynaložených rodičmi počas dlhodobého procesu výchovy dieťaťa ako aj odmenu pre rodiča, ktorej výška je úmerná výške dane odvedenej zo mzdy jeho dieťaťa, a je určený pre všetkých.

Je určený pre čiernych, bielych, červených či žltých, pre Židov, Rómov, kresťanov či moslimov, Európanov, Američanov či  Afričanov, pre ľavicovo i pravicovo orientovaných, pre chudobných i bohatých, skrátka, je pre všetkých, má šancu pomôcť všetkým, nikoho neznevýhodňuje, nikoho nezneužíva, je spravodlivý ku všetkým.

 

Postupne bude načrtávané možné riešenie, nový systém pomoci, ktorý by mohol finančne pomôcť nielen našim rodičom, nielen dôchodcom, ale aj zvýšeniu pôrodnosti, omladeniu populácie, zníženiu nezamestnanosti medzi dlhodobo nezamestnanými, problémovými a mladými ľuďmi, zníženiu úrovne nelegálnej práce, zvýšeniu predaja domácich potravín na domácom trhu, rastu objemu živočíšnej, rastlinnej a potravinárskej výroby, k zvýšeniu úrovne zabezpečenia potravinovej sebestačnosti a taktiež pomoci ďaľším oblastiam ekonomiky.

Je len na vás, aký názor si na tento navrhovaný systém, priblížený v ďaľších častiach, v ďaľších príspevkoch tohto blogu, utvoríte.

 

Preto bude snaha opísať ho čo najpodrobnejšie, aby bol čo najlepšie zrozumiteľný nielen z tej stránky, ktorá ukazuje jeho prínosy, ale aj z tej opačnej, ktorá ukazuje jeho negatíva.

Jeho opis je zameraný hlavne na to, čo by priniesol ľuďom, ako by pomohol ekonomike, aký by bol z neho prospech.

To, že vkladám určitú nádej do toho, že by mohol byť inšpiráciou pre niekoho, kto ho ďalej rozvinie do efektívnejšej podoby, do takej, ktorá by bola prínosom pre nás všetkých, ešte nehovorí, že tá moja nádej spojená s vierou v jeho užitočnosť pre ľudí, pre spoločnosť, je oprávnená. To, či tento systém, Systém rodičovských benefitov, bude skutočne nádejou pre mnohých ľudí, to závisí aj od vášho postoja k nemu.

 

Pokračovanie v ďaľšom príspevku „D1 –  Problémy preddôchodkového obdobia“

D24. 6- Migračný prúd rastie, ale bol by tu recept

22.10.2022

Veľký problém nielen pre Európsku úniu, ale aj mnoho ďaľších krajín sveta predstavujú v súčasnosti migranti z hospodársky chudobnejších regiónov Afriky i Ázie, ktorí sa práve kvôli lepším ekonomickým podmienkam, kvôli lepším zárobkovým možnostiam, snažia dostať do bohatších krajín. V túžbe za lepšou budúcnosťou sa vydávajú – buď sami, alebo [...]

D24. 5- Práca na čierno, čo s ňou?

25.08.2022

Tieňová alebo šedá ekonomika je problémom, ktorý oberá každý štát o obrovské peniaze potrebné v rôznych oblastiach ekonomiky. Potrebné v zdravotníctve, školstve, pri podpore mladých talentov, v priemysle i poľnohospodárskej výrobe, pri ochrane životného prostredia, vo vede a výskume ako aj v iných oblastiach ekonomiky. Pod tieňovou ekonomikou sa [...]

D24. 4- Dlhodobo nezamestnaní občania ako účinná brzda ekonomiky, čo s tým?

20.08.2022

Vo všetkých krajinách existujú skupiny občanov, ktorí sú v produktívnom veku a sú aj práceschopní, ale z rôznych dôvodov nie sú zamestnaní, nepracujú, napriek tomu, že ich zdravotný stav im to dovoľuje, a nie sú ani iné objektívne príčiny, ktoré by im zabraňovali zapojiť sa do pracovného procesu v rodnej krajine. V niektorých krajinách je takýchto [...]

Britský princ William.

Princ William nečakane prišiel do Poľska za vojakmi pomáhajúcimi Ukrajine

22.03.2023 19:47

Britský princ William v stredu podnikol neohlásenú cestu do Poľska, aby poďakoval britským a poľským vojakom zapojeným do podpory Ukrajine.

world bank

Obnova Ukrajiny bude drahá. Vypočítali ju na 411 miliárd dolárov

22.03.2023 19:18

Ukrajina, ktorá sa už viac než rok bráni invázii ruskej armády, bude na obnovu a rekonštrukciu potrebovať najmenej 411 miliárd dolárov (približne 381 miliárd eur).

klus

Klus by nemal byť auditorom. Zamietol ho výbor Európskeho parlamentu

22.03.2023 18:54

Odhadovaný plat na pozícii audítora je zhruba 20 000 eur mesačne.

prezidentka-tupy-vrazda-uctenie-pamiatka-nestandard1

Otec Daniela Tupého: Vtedy náckovia nevinných ľudí bili, dnes ich máme v parlamente

22.03.2023 17:40

"Obávam sa propagandy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Spoločnosť sa bude len radikalizovať, pretože politici typu Matovič pokazili, čo mohli," tvrdí Tupý.

Ivan Vlček

Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 42
Celková čítanosť: 68114x
Priemerná čítanosť článkov: 1622x

Autor blogu

Kategórie