Založ si blog

D24. 1. 2- Európa vymiera a Únia si ide stále svoje

 

Populácia mnohých krajín EU, a, vlastne, celej Európy, sa výrazne znižuje, ba priam vymiera, čo už má a bude mať čoraz závažnejšie ekonomické dôsledky prejavujúce sa nielen poklesom životnej úrovne ich občanov.

Tento príspevok naväzuje na ten predchádzajúci – „D24.1.1“ [1] –  v ktorom je poukázané na priam alarmujúci pokles stavu populácie v mnohých krajinách sveta do konca storočia, v tom aj Slovenska (pokles na menej než polovicu súčasného stavu populácie, pokles zo súčasných  5,46 mil. na 2,56 mil. obyvateľov), Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka, Talianska, Španielska, Portugalska, Japonska, Južnej Kórey, Číny, Ukrajiny či Ruska a ďaľších.

 

Príspevok je poukázaním na priam nepochopiteľne ľahostajný prístup kompetentných inštitúcií EU k súčasnej hrozivej situácii s pôrodnosťou v mnohých členských krajinách Únie. V tých členských krajinách, ktoré majú byť podľa pôvodných plánov Únie základom ekonomického projektu schopného konkurovať aj tým najsilnejším ekonomickým subjektom sveta.

Na jednej strane chce Únia to, čo, pochopiteľne, chceme všetci, teda, aby sme boli silným ekonomickým celkom vytvorenom zo silných národných ekonomík, avšak, na strane druhej ignoruje skutočnosť, že bez potrebnej pôrodnosti, bez dostatočného počtu rodiacich sa detí, bez produktívnych občanov, bez potrebného množstva kvalifikovaných pracovníkov a odborníkov, to bude len neuskutočniteľný sen.

 

 

 

 

Problém nízkej pôrodnosti nie je len problémom jedného, dvoch či troch členských krajín Únie. Je to problém väčšiny jej členských krajín.

Je to závažný problém celej Únie, ktorého neriešenie hovorí skôr o jej šedej či hmlistej než o svetlej  budúcnosti.

Veď nízka pôrodnosť znamená menej produktívnych občanov pre ekonomiky jej členských krajín pri súčasnom zvyšovaní počtu dôchodcov, a zároveň pri predlžovaní veku dožitia.

 

A neriešenie tejto zhoršujúcej sa situácie  znamená do budúcnosti čoraz väčší rast problémov generovaných práve nízkou pôrodnosťou.

Čoraz nižší  počet produktívnych občanov vzhľadom na rastúci počet dôchodcov znamená čoraz väčšie zaťaženie dôchodkového systému, teda menej finančných prostriedkov na rozdeľovanie medzi aktuálnych starobných dôchodcov, čoraz väčší problém pre zdravotný systém krajiny zaťažený nákladmi na zdravotnú starostlivosť o starších ľudí, a, samozrejme, menej produktívnych občanov znamená aj menší objem výroby danej krajiny.

 

Je trochu čudné, že Únia, ktorej záleží na dlhodobom ekonomickom raste  všetkých  členských krajín, ktorej záleží na tom, aby sme sa čo najlepšie zaradili do skupiny najrozvinutejších ekonomických celkov sveta, aby sme ako spoločenstvo krajín Európy boli čo najviac konkurenciaschopní, dáva obrovské finančné prostriedky na riešenie otepľovania klímy, čo je iste záslužná vec, ale už nejak nerieši ten problém, že tieto finančné prostriedky vynakladané počas nasledujúcich niekoľkých desiatok rokov musia predsa vygenerovať produktívni občania zapojení do pracovného procesu.

Ale ak sa bude rodiť čoraz menej detí, teda ak bude  do budúcnosti čoraz menej tých produktívnych občanov, ktorí tie tie finančné prostriedky vygenerujú, tak budú aj obrovské problémy so zabezpečovaním  finančných prostriedkov na riešenie otepľovania klímy.

Bude ich málo nielen na boj s otepľovaním klímy, ale aj na financovanie ďaľších finančne náročných projektov, medzi ktoré patrí aj čoraz intenzívnejšia ekologizácia ekonomík či rastúca elektromobillita.

 

A ak chceme zabezpečiť dostatok produktívnych občanov, tak bude treba podporiť zvýšenie pôrodnosti. Napr. aj ekonomickou pomocou mladým párom plánujúcim spoločnú životnú cestu a tešiacim sa na svoje deti.

Veď predsa tie deti to budú v budúcnosti tí, ktorí budú svojou prácou pomáhať nielen svojim rodným ekonomikám, ale aj celounijnej ekonomike.

Tie deti budú raz, predsa, tými, ktorí budú svojou prácou generovať aj finančné prostriedky na záchranu klímy.

 

Únia by mala pomáhať mladým párom, mladým rodičom, napr. pri zabezpečovaní vlastného, cenovo dostupného bývania.

Ak môže Únia dávať miliardy eur na budovanie autostrád v jej členských krajinách, na boj s otepľovaním ovzdušia, na dotácie na donebaospevované elektromobily a na rozvoj elektromobility, na budovanie desiatok rôznych iných projektov, tak prečo nevyhradí nejaké finančné prostriedky aj na pomoc mladým rodičom pri zabezpečovaní vlastného cenovo dostupného bývania.

 

Veď ako môžeme od mladých ľudí chcieť, aby mali deti, keď sa ich – plne  oprávnene – boja priviesť na svet, pretože nemajú kde bývať, nemajú možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie pri akceptovateľných cenových podmienkach.

Veď to je absolútne základná vec pre každú mladú rodinu. Mať možnosť zabezpečenia cenovo prístupného bývania, mať možnosť kde bývať, mať kde vychovávať svoje deti.

Ale nie u rodičov či v nekresťansky drahých podnájmoch, ale bývania vo vlastnom.

 

Veď tí mladí ľudia, tie mladé rodiny formou výchovy svojich detí pripravujú budúcich pracovníkov rodných ekonomík.

Tie ich deti budú v budúcnosti tí, ktorí svojimi daňami budú zabezpečovať budúcnosť ekonomík nielen svojich rodných krajín, ale aj budúcnost našej spoločnej unijnej ekonomiky.

Tie autostrády, to riešenie otepľovania planéty, migrácie či elektromobility, a aj tie ďaľšie projekty,  sú dôležité, ale deti sú oveľa dôležitejšie.

 

Prečo sa nedá viac na podporu viacdetnej rodiny, na niečo, čo by podporilo pôrodnosť?  Veď zvýšenie pôrodnosti pomôže tak ekonomike každej krajiny trpiacej na nízku pôrodnosť ako aj celounijnej ekonomike.

Tak využime na to napr. aj finančné prostriedky Fondu obnovy? Veď Fond obnovy má slúžiť aj na ekologizáciu ekonomík.

Ale finančné prostriedky na tú ekologizáciu musia predsa zabezpečovať občania každej krajiny odvodom svojich daní. Čím sa ich bude menej rodiť, tým menej tých prostriedkov na tú ekologizáciu bude.

 

Zvýšenie nedostatočnej pôrodnosti v mnohých krajinách Únie je nevyhnutné na to, aby ich ekonomika predišla vážnym problémom do budúcnosti.

To sa naozaj spoliehame len na migráciu? Čudný prístup, nepochopiteľný.

Únia sa snaží prevziať iniciatívu pri riešení všetkých spoločných problémov členských krajín, snaží sa o kordináciu svojich členov pri riešení závažných otázok týkajúcich sa našej spoločnej budúcnosti, ale čo sa týka potrebného riešenia na zvýšenie nízkej pôrodnosti vo väčšine jej členských krajín, snáď najdôležitejšieho problému Únie, ktorého riešenie bude mať dopad na jej budúcnosť, tak tu už dáva ruky preč a necháva to na jednotlivé členské krajiny.

 

Nevidno, že by kompetentné inštitúcie Únie niečo robili na zvýšenie tejto pôrodnosti, zrazu sa správajú – pri riešení pôrodnosti – ako keby Únia neexistovala, ako keby sme boli silne uzavreté národné ekonomiky, budí to dojem, ako keby Únia nemala absolútne žiadny záujem na riešení problému nízkej pôrodnosti, na riešení problému vymierania občanov mnohých jej členských krajín.

Ako keby malá úplne iné plány, pričom zvýšenie pôrodnosti domáceho obyvateľstva v jej členských krajinách do toho vôbec nepripadá.

 

Vydávame obrovské peniaze na podporu boja proti otepľovaniu klímy, vydávame obrovské finančné prostriedky na vybudovanie ekologickej Európy,  na kontroverzný a nedoriešený plán elektromobility, ktorej skutočné dôsledky ešte len vyplávajú na povrch, či na riešenie nízkej pôrodnosti formou imigrácie – ktorej doterajší priebeh nenapĺňa tie očakávania, ktoré sa do nej vkladali a je skôr kontraproduktívny – a nemáme už nič na podporu pôrodnosti vlastného obyvateľstva v jej členských krajinách?

 

Obrovská motivačná kampaň, obrovská spoločná iniciatíva členských krajín na podporu úsilia proti otepľovaniu našej planéty, na podporu ekologizácie Únie.

Ale už nič na podporu tej pôrodnosti, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby sa zabezpečilo potrebné množstvo budúcich pracovníkov schopných vygenerovať finančné prostriedky na ten boj proti otepľovaniu, na tú ekologizáciu ekonomík členských krajín Únie či na elektromobilitu a na ďaľšie finančne náročné projekty plánované a rozbiehané Úniou.

Žiadne reklamy, žiadna kampaň či spoločná iniciatíva na podporu tej pôrodnosti, ktorá zabezpečí Únii do budúcnosti ľudské zdroje nielen na potrebný chod národných ekonomík, ale aj na chod unijnej ekonomiky.

 

Pretože to, ako sa kompetentné inštitúcie Únie dosiaľ stavajú k téme pôrodnosti v svojich členských krajinách, ako sa stavajú k pomoci vzrastu pôrodnosti v jednotlivých členských krajinách, tak to vôbec nevypadá ako podpora pôrodnosti v Únii, ale skôr ako spoluúčasť pri jej vymieraní.

Na všetko možné sú peniaze – desiatky miliárd na autostrády či na elektromobilitu s jej budúcnosťou vzbudzujúcou čoraz väčšie otázniky, obrovské finančné prostriedky na boj proti otepľovaniu ovzdušia, na zelenú a ekologickú Európu, množstvo finančných prostriedkov na podporu desiatok svojím významom a prínosom oveľa menej dôležitejších projektov než je podpora vzrastu pôrodnosti – ale na záchranu vlastného obyvateľstva, na záchranu obyvateľstva členských krajín Únie, na pomoc zvýšeniu pôrodnosti, na pomoc príchodu na svet tých, ktorí by mohli prísť, a ktorí sú v mnohých mladých rodinách túžobne očakávaní, tak na túto podporu už v Únii peniaze nie sú.

 

Problém, ktorý je pre mnohé členské krajiny Únie doslova NAJ-NAJ problémom, ktorý je absolútne na prvom mieste skupiny problémov potrebných k vyriešeniu z hľadiska zabezpečenia budúcej existencie štátu, tak tento problém, problém nízkej pôrodnosti, je z pohľadu kompetentných inštitúcií EU niekde na samom konci problémov, ktorými sa zaoberajú, ktoré chcú riešiť, ak vôbec problém nízkej pôrodnosti za problém považujú.

 

Ale veď pokles pôrodnosti v  ľubovoľnej členskej krajine znamená do budúcnosti pokles jej ekonomického rastu, zníženie jej ekonomickej výkonnosti.

A zníženie ekonomickej výkonnosti znamená vzrast rozdielu medzi ekonomickými úrovňami jednotlivých členských krajín.

Ale veď to je práve to, proti čomu tak intenzívne Únia bojuje. Veď práve to si Únia neželá. Pretože krajiny so slabou ekonomikou sa stávajú brzdiacim príveskom pre tých ostatných.

 

Ak sa už dávajú obrovské finančné prostriedky na boj proti otepľovaniu ovzdušia, na budovanie bezuhlíkatej, ekologicky lepšej Európy, na budovanie autostrád a rozvoj elektromobility, prečo sa z prostriedkov Únie nepodporí snaha o zvýšenie pôrodnosti, ktorá v mnohých jej členských krajinách dosahuje kritické hodnoty?

Prečo Únia vhodným projektom nepodporí  príchod na svet tých, od ktorých závisí budúcnosť každého jej členského štátu, budúcnosť celej Únie?

Veď ak nebudeme mať deti, tak nebudeme mať v budúcnosti ani tých, ktorí budú generovať potrebné finančné prostriedky na dokončenie tých projektov, ktoré už realizujeme, či ktoré ešte len chceme rozbehnúť.

 

Dávame dotácie na kúpu elektromobilov.

A čo tak finančné dotácie či pomoc v inej forme pre tých, ktorí sú zapojení do pracovného procesu a chcú mať deti, ale nemajú dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie aspoň skromného chodu mladej rodiny s deťmi.

Na zabezpečenie tej absolútnej podmienky na založenie rodiny, na zabezpečenie cenovo prístupného bývania.

 

Veď podpora pôrodnosti, to je podpora narodenia tých, ktorí sa raz budú starať o to, čo im tu zanecháme, ktorí budú ďalej pokračovať v tom, čo sme my začali, od ktorých raz bude záležať situácia v našich krajinách, ktorí budú raz zabezpečovať  chod našich krajín.

Veď tie deti, tie deti raz na seba zarobia a všetko vrátia svojej rodnej krajine aj so ziskom, ten elektromobil však tú dotáciu nevráti, tú dotáciu, na ktorú sa skladáme všetci prostredníctvom našich daní.

To dieťa raz vyrastie, zamestná sa, a tú dotáciu vráti aj so ziskom, to dieťa raz bude svojimi daňami tvoriť aj tie dotácie na elektromobily, ale naopak to už určite neplatí.

 

Do riešenia problematiky zastavenia poklesu počtu obyvateľstva v  členských krajinách Únie sú zapojené všetky krajiny, pričom jedny sa  snažia presadiť svoju variantu riešenia opierajúcu sa o imigráciu, na rozdiel od druhých, ktoré chcú postupovať svojou cestou, cestou zvyšovania pôrodnosti vlastného obyvateľstva.

Zatiaľ čo  riešeniu problému nízkej pôrodnosti členských krajín Únie formou imigrácie je kompetentnými inštitúciami Únie venovaná neskutočne obrovská pozornosť, a, samozrejme, aj až zarážajúco veľké množstvo finančných prostriedkov, problematike zvýšenia pôrodnosti  vlastného obyvateľstva v jej členských krajinách zďaleka už takáto pozornosť venovaná nie je, o finančnej pomoci už ani nehovoriac.

 

Či má Únia nejaké svoje vlastné plány s riešením nízkej pôrodnosti v svojich členských krajinách?

Či plánuje pomôcť svojim členským krajinám v ich úsilí o zvýšenie mnohokrát zúfale nízkej  pôrodnosti?

Či chce podporiť nejakým spôsobom príchod na svet tých, ktorí sú zárukou našej ďaľšej existencie, zárukou budúcnosti tak Únie ako aj budúcnosti jej členských krajín?

 

Pretože zatiaľ to vypadá tak, že v megatonách materiálov o činnosti Únie a o jej plánoch do budúcnosti, je tých určených na podporu pôrodnosti vlastného obyvateľstva ako šafranu.

 

[1] https://ivanvlcek.blog.pravda.sk/2022/04/22/d24-1-1-porodnost-pocet-obcanov-slovenska-klesne-do-konca-storocia-na-2-56-miliona-v-nigerii-zasa-vzrastie-z-206-na-790-milionov/

D24. 6- Migračný prúd rastie, ale bol by tu recept

22.10.2022

Veľký problém nielen pre Európsku úniu, ale aj mnoho ďaľších krajín sveta predstavujú v súčasnosti migranti z hospodársky chudobnejších regiónov Afriky i Ázie, ktorí sa práve kvôli lepším ekonomickým podmienkam, kvôli lepším zárobkovým možnostiam, snažia dostať do bohatších krajín. V túžbe za lepšou budúcnosťou sa vydávajú – buď sami, alebo [...]

D24. 5- Práca na čierno, čo s ňou?

25.08.2022

Tieňová alebo šedá ekonomika je problémom, ktorý oberá každý štát o obrovské peniaze potrebné v rôznych oblastiach ekonomiky. Potrebné v zdravotníctve, školstve, pri podpore mladých talentov, v priemysle i poľnohospodárskej výrobe, pri ochrane životného prostredia, vo vede a výskume ako aj v iných oblastiach ekonomiky. Pod tieňovou ekonomikou sa [...]

D24. 4- Dlhodobo nezamestnaní občania ako účinná brzda ekonomiky, čo s tým?

20.08.2022

Vo všetkých krajinách existujú skupiny občanov, ktorí sú v produktívnom veku a sú aj práceschopní, ale z rôznych dôvodov nie sú zamestnaní, nepracujú, napriek tomu, že ich zdravotný stav im to dovoľuje, a nie sú ani iné objektívne príčiny, ktoré by im zabraňovali zapojiť sa do pracovného procesu v rodnej krajine. V niektorých krajinách je takýchto [...]

šimečka, PS, progresívne slovensko

Urobíme všetko pre to, aby Fico nevládol, vyhlásil Šimečka

01.10.2023 09:56

Podľa lídra progresívcov existujú dve možné koalície. Rozhodujúce bude, ako sa k výsledkom postaví Hlas.

sanitka,

Centrom Ankary otriasla explózia, odpálil sa samovražedný atentátnik

01.10.2023 09:33, aktualizované: 10:43

K explózii došlo v blízkosti sídla tureckého parlamentu a ministerstva vnútra.

Robert Fico

BBC o Smere a voľbách na Slovensku: Vyhrala populistická promoskovská strana

01.10.2023 08:48

Svet si všíma voľby na Slovensku.

voľby 2023 centrála Smer Róbert Kaliňák

ONLINE: Najväčšiu zodpovednosť za ďalší vývoj nesie podľa Čaputovej víťaz volieb. Hlasovanie z cudziny drvivo vyhrali progresívci

01.10.2023 08:40, aktualizované: 10:38

V Národnej rade bude sedem strán. Na predčasných parlamentných voľbách sa zúčastnilo 68,4 percenta voličov.

Ivan Vlček

Veď oni sú tu aj pre nás a my zas pre nich, my všetci sme tu jedni pre druhých.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 42
Celková čítanosť: 71029x
Priemerná čítanosť článkov: 1691x

Autor blogu

Kategórie